Aktualna data:
 

 
Do[wiadczenie zdobyte poprzez lata pracy sprawiBo, i| standardem naszej SpóBki jest sprawne organizowanie pracy, co zmniejsza koszty inwestycji i uci|liwo[ spoBeczn w trakcie jej realizacji.
Nasz zaBog tworz odpowiednio przeszkoleni pracownicy o wysokich kwalifikacjach. Wikszo[ z nich posiada du|y sta| pracy i jest specjalistami w swojej dziedzinie. Nad ich prac czuwa wyspecjalizowana i do[wiadczona kadra kierownicza. Acznie zaBog tworzy 90 osób. Dodatkowo w sezonie zatrudniamy okoBo 40 pracowników.
Przedsibiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o. w Siedlcach oferuje: 
Roboty drogowe w zakresie:
 • Roboty ziemne
 • Stabilizacje gruntów
 • Podbudowy z kruszywa oraz betonu
 • Nawierzchnie z betonu asfaltowego, SMA, kostka brukowa
 • Powierzchniowe utrwalanie grysem i emulsj
 • Remonty czstkowe
  Badania laboratoryjne
Laboratorium Drogowe w Ujrzanowie, wykonuje badania mas bitumicznych na potrzeby wBasne oraz dla Klientów zewntrznych. Laboratorium korzysta tylko ze sprawdzonego sprztu  badawczego oraz  certyfikowanych bdz wewntrznie nadzorowanych materiaBów odniesienia.
Badania przeprowadza tylko wykwalifikowany personel.
Laboratorium wykonuje usBugi w zakresie badaD:

 • ·  zawarto[ci asfaltu i skBadu ziarnowego, 
 • ·  gsto[ci objto[ciowej zagszczonej próbki asfaltowej, 
 • ·  gsto[ci mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 • ·  stabilno[ci i odksztaBcania metod Marshalla, 
 • ·  wolnej przestrzeni,
 • ·  wskaznika zagszczenia warstwy nawierzchni,
 • ·  badania wytrzymaBo[ci betonów na [ciskanie, nasikliwo[, mrozoodporno[  do klasy C16/20,
 • ·  badania zagszczenia gruntów,
 • ·  badania kruszyw
Wynajem maszyn i [rodków transportu
Oferujemy du|y wybór specjalistycznych maszyn i urzdzeD do przeprowadzania prac drogowych, wynajmujc je na atrakcyjnych warunkach. Dysponujemy sprztem lekkim i ci|kim oraz pojazdami renomowanych marek.